گروه اجتماعی- قدرت‌الله گودرزی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری سابق تهران در گفت‌وگو با افکارنیوز در انتقاد به گزارش تفریغ بودجه 95 از سوی اعضای شورای شهر تهران گفت: این دوستان شوراری شهر پنجم باید به این مسئله عنایت داشته باشند که تفریغ بودجه به تبصره هم توجه می‌کند و نباید تصور شود که شهرداری خارج از مصوبه هزینه کرده است. مازاد هزینه در بودجه سال 95 براساس مصوبه شورای شهر انجام می‌شده است و دوستان خود می‌دانند که اگر قدری دقت کنند و به حسابرسی انجام شده توجه داشتند، موضوع کاملاً برایشان روشن بود. برابر بند ج تبصره 27بودجه شهرداری در سال 95 این مصوبه شورای شهر چهارم تصویب کرده است که شهرداری تا سقف 8 هزار میلیارد تومان خارج از سقف بودجه مصوب 95 می‌توانسته بابت مطالبات شهرداری هزینه کند و اجازه داشته است و براساس همین بندج در تبصره 27، مبلغ 6 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی و 2 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت به تسهیلات بانکی خارج از سقف بودجه 95می‌توانسته هزینه کند و مراتب را در تفریغ بودجه بیاورد. دوستان اگر توجه کنند در اینجا سخن از 8 هزار میلیارد تومان شده و آنها دم از 5 هزار میلیارد تومان می‌زنند. لذا نتیجه می‌گیریم که مازاد هزینه شهرداری در سال 95 وجود نداشته و اعضای شورای شهر پنجم اشتباه کرده‌اند.

گودرزی همچنین گفت: این سخنان همه ادعا بوده و اگر دقتی در بودجه سال95 می‌کردند و تصویب و مستندات شورا را ملاحظه می‌کردند، حتما به این مسئله می‌رسیدند. به‌هرحال این دوستان دم از هزینه‌کرد مازادی معادل با رقم 5هزار میلیارد تومان می‌زنند و این درحالی است که شهرداری حق هزینه‌کرد مازادی تا 8 هزار میلیارد تومان را هم داشته است. این دوستان خواستند این سخن را رسانه‌ای کنند و این درحالی است که اسناد آن موجود است که در سال 95 شهرد اری مازاد هزینه‌ای نداشته است و حتی می‌توانسته که رقمی معادل با 8 هزار میلیارد تومان نیز هزینه کند که البته به گفته همین دوستان آن زمان شهرداری حدود 5هزار میلیارد تومان هزینه مازاد کرده است و لذا می‌بینیم که خلافی صورت نگرفته است. اما درمجموع این افراد و دوستان نباید به‌هر ترتبی این کار را می‌کردند و طبق قانون و اسناد موجود نیز در سال 95خود شورای شهر به شهرداری اجازه این کار را داده بوده است و کاری خلاف باقانون و مقرارت نبوده است.