به گزارش ايسنا، دكترمحمود احمدينژاد دراين مراسم با برشمردن سه ماموريت براي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري، با انتقاد ازنگاه برخي ازافراد به موضوع گردشگري گفت: برخيها از اين موضوع نگران هستند وازنوع برخوردها و فكرهايي كه ميكنند انسان ناراحت ميشود وغصه ميخورد.

چرا برخی‌ فکرمی‌کنند وقتی مردم می‌روند مسافرت، گناه می‌کنند، آن هم درمورد مردم ایران. این چه نگاهی است به ملت. وی یکی ازماموریت های سازمان میراثفرهنگی وگردشگری را گردشگری عنوان کرد وگفت: گردشگری یک کارفرهنگی است.

متاسفانه ميبينيم به همه چيزرنگ اقتصادي زدهاند، حتي روابط ملتها نيزدرمنافع اقتصادي خلاصه شده است، چشمها را برروي حق وعدالت ميبندند به حساب اينكه فايده اقتصادي ندارد يا اگردرمورد حق وعدالت سخن بگوييم ضرراقتصادي دارد.وي با بيان اينكه گردشگري نيزازآن موضوعاتي است كه با چنين نگاهي قرباني شده است گفت: همه نگاهها به اين موضوع ازجنبه درآمدي واقتصادي است درحالي كه گردشگري يك كارفرهنگي است واصل آن، ارتباط فرهنگي ملتهاست.