به گزارش مهر، علي محمد شاعري درمراسم روزفضاي سبزوهواي سالم، گفت: بر اساس برنامه بهره وري که درمجلس تصويب شده وبه دستگاههاي اجرايي ازجمله وزارت جهاد کشاورزي ابلاغ شده است،

قراراست مساحت قبلی جنگلها درکشوراحیاء شود. به گفته وی، براین اساس سالانه باید حدود۶۰۰ هزارهکتاربه مساحت جنگلهای کشوراضافه کنیم تا به این هدف برسیم.

شاعری اظهارداشت: براساس این هدف لازم است، سالانه حدود۳۰۰ هزارهکتاردرفضاهای جنگلی ومشجرخارج ازحریم شهرها و۳۰۰ هزارهکتارنیزدرداخل کل شهرهای کشورتوسعه فضای سبزوجنگلکاری آغازشود تا به تعادل اکولوژیکی درسطح کشوربرسیم.

معاون محيط انساني سازمان محيط زيست افزود: طبق آماردرحال حاضرمجموع فضاهاي سبزشهري وجنگلکاري هايي که درکشورانجام مي شود، سالانه حدود۲۰۰ هزارهکتاراعم ازجنگلکاري در زون هاي جنگلي مانند زاگرس، جنگلهاي شمال، خليج عماني، ارسباران وبخش مرکزي ايران ودرداخل مناطق بياباني وهمين طورفضاهاي سبزشهرياست.