به گزارش فارس، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در اجرای بند(الف) ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلان آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%) امتیاز حقوق ثابت تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای سایر مشاغل بیست درصد(۲۰%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط تعیین شده است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

*بند(الف) ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
بر اساس این بند، هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوقالعادههای موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوقالعاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام دادهاند و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین میشود. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجههای سنواتی است.