افکار نیوز - مدتهاست که دیگر نام کلان شهر یا مادر شهر مثل برچسبی بر پیشانی پایتخت کشورمان، تهران چسبیده، کلان شهری با دو وضعیت جمعیتی متفاوت که روزها تعداد آن به بالغ بر ۱۲ میلیون نفر و شبها به ۸ میلیون نفر می رسد.
کلان شهری با فرصتهای شغلی متعدد و بیکاران جویای کار پرشمار، اینجا همان تهرانیست که پول روی زمینش ریخته و کسی باید پیدا شود تا آنها را جمع کند.
اینجا همان تهرانیست که مردمش دیگر ادعای اصالت تهرانی ندارند، اینجا پایتختی ۷۲ ملت است. اینجا صبح ها شهر از مردمان کاگر و کارمند شلوغ است و شب هنگام تنها کمی خلوت می شود. تهران امروز بیشتر یک کارگاه بزرگ است برای انسانهایی که گاه هیچ تعلق خاطری به آن ندارند.
اینجا شهر را شهرداری مدیریت می کند اما اداره آن بر عهده خود شهروندان است شهروندانی که هنوز هم تهران را شهری برای بهتر زیستن می دانند. اینجا مردم محله ها، خودشان برای شهرشان تصمیم می گیرند و حتی نیروی کار متخصص را خودشان پرورش می دهند.
کاشانک یکی از محله هاییست که مردمش مشغول پرورش نیروی کار و حتی کارآفرینان آینده اند. مردم از همان اول صبح به سرای محله می آیند تا برای بازار کار به نیرویی کارآمد تبدیل شوند.
این میان تفاوتی ندارد زن باشی یا مرد مهم نیست تصمیمت برای شروع به کار عهدی قدیمیست یا هوسی زود گذر درخانه کار آفرینی سرای محله کاشانک، مثل بسیاری از سراهای محله کلاسهای مختلف آموزشی با حد اقل هزینه برای تربیت کارآفرینان برگزار می شود، اینها هرچند با برنامه ریزی شهرداری تهران اتفاق افتاده اما اجرای آن و اثبات تاثیرگذاری آن مرهون تلاش و صبر مدیران محله ایست که چند سال است در محله ها پا گرفته اند، شاید به همان باور قدیمی که پول روی زمین تهران ریخته فقط امروز جمع کردنش به تخصص خلاقیت، پشتکار و آموزش نیازمند است.