به گزارش افکارنیوز،

در دنیای کار و اقتصاد، زنان سهم بسزایی را ایفا می کنند و حق طبیعی آنها ازدواج کردن و همچنین بچه دار شدن است.

گاهی دیده می شود برخی کارفرمایان حق طبیعی کارگران را نادیده گرفته کهزنان کارگر در این بین شاید مشکلات بیشتری داشته باشند. با آگاهی بخشیدن به کارگران می توان از این اقدام جلوگیری کرد.

یکی از سوالاتی که زنان کارگر با آن مواجه می شوند، این است که آیا فرجه ای که جهت شیردهی فرزند برای مادران پیش بینی شده با استفاده از مزد و مزایا است و این مدت جز سابقه کار آنان منظور می گردد؟

مطابق ماده 78 قانون کار کارفرما مکلف است برای مادرانی که فرزندان خود را شیر می دهند، تا پایان دوسالگی پس از هر 3 ساعت کار نیم ساعت فرجه شیر دادن به کودک بدهد. این فرجه ها با استفاده از مزد و مزایا بوده و از هر نظر جزو سابقه کار مادران منظور خواهد شد.

پس زمان شیردهی فرزندان از سوی مادران شاغل جزو سابقه کار بوده و با استفاده از مزد و مزایا است.