به گزارش فارس، مسعود خاتمي اظهارداشت: کشورما به دليل تنوع آب وهوايي ازبيش از ۴۲حادثه درجهان حدود ۳۳حادثه غيرمترقبه را تجربه ميکند واين حوادث در کشورما صورت ميپذيرد.

وی با اشاره به اینکه براساس آمارهای مختلف بین‌المللی ایران ششمین کشورحادثه خیزجهان به حساب‌ می‌آید، افزود: ۹۳درصد سرزمین‌های ایران درمعرض زلزله قراردارد وبراساس آمارسازمان بهداشت جهانی درطول صد سال گذشته ۱۸۰حادثه بزرگ درکشوررخ داده که میلیونها نفر دچارخسارات مالی وجانی شده‌اند.

خاتمی بیان داشت: به ‌رغم خشکسالی درایران ۵۰درصد زمین‌های ایران درمعرض سیل قراردارد که درادامه آن زلزله‌های متداول نیزازجمله زلزله اخیرنیشابوررا نیزشاهد بودیم.

وی همچنین با اشاره به آمارتصادفات درکشورکه با وجود اقدامات لازم هنوزشاهد تلفات زیادی هستیم تصریح کرد: معنای مدیریت بحران ازچند وجه تعریف می‌شود ازجمله آنکه به حوادثبسیاروسیع عنوان بحران را می‌گویند.

وي افزود: حوادث با وسعت کم را تصادف ميگويند ودرتعاريف ديگربه خطرافتادن بهداشت انسانها که به صورت فراخوانهاي بينالمللي واقدام فوري احتياج باشد را بحران نامگذاري کردهاند.