به نوشته روزنامه تهران امروز، پل استقلال تکميل شده و شنبه هفته آينده افتتاح و آماده بهرهبرداري ميشود.درويش ادامه داد: تا اواخر بهمن نيز پل آيتالله سعيدي در منطقه ۱۸ شهرداري تهران تکميل خواهد شد و در حال حاضر در مراحل پاياني کار هستيم.
مديرعامل سازمان فني و مهندسي شهر تهران در بخش ديگر سخنانش درباره ساخت ادامه بزرگراه يادگار امام به سمت جنوب گفت: در تلاش هستيم تا اين پروژه به زودي آماده بهرهبرداري شود.درويش اضافه کرد: اين پروژه داراي معارضان زيادي بود و رفع آنها زمان بر بود.مديرعامل سازمان فني و مهندسي شهر تهران بيان کرد: بر اساس برنامهريزي صورت گرفته در موعد مقرر بهرهبرداري از پروژه آغاز خواهد شد.