خراسان : گفته مي شود پس از ماهها عرضه کيت هاي تشخيص بيماري ايدز در داروخانه هاي سراسر کشور توسط يک شرکت دارويي، اين مقام مسئول در وزارت بهداشت دستور جمع آوري اين کيت ها را صادر کرده است. بنا بر اين دستور، علت جمع آوري اين کيت ها دسترسي نداشتن شبکه بهداشت و درمان کشور به بيماران مطلع شده از بيماري خود و نيز احتمال بروز خطا در اين زمينه اعلام شده است.