به گزارش افکارنیوز،

پس از آن که هیئت تطبیق فرمانداری مصوبه شورای شهر در خصوص منع بکارگیری بستگان در شهرداری را رد کرد، اعضا این مصوبه را به شورای حل اختلاف فرستادند.

شورای شهر تهران مصوبه ممنوعیت بکارگیری بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر را که از سوی هیئت تطبیق فرمانداری تهران رد شده بود، به شورای حل اختلاف ارسال کرد.

پس از آن که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران مخالفت فرمانداری با این مصوبه را به خاطر مغایرت بند 10 آن با قانون اعلام کرد، اعضای شورا با 15 رأی موافق و 4 رأی مخالف به مصوبه خود اصرار کردند و در نهایت این مصوبه به شورای حل اختلاف رفت.

گفتنی است؛ افشین حبیب زاده عضو شورای شهر تهران با اشاره به زمان بررسی مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری، گفت: در آن هنگام با گنجاندن اعضای شورای شهر در موضوع ممنوعیت بکارگیری بستگان در شهرداری مخالفت کردیم که برخی این مخالفت را با کلیات طرح عنوان کردند، در حالی که بیشتر اعضای شورا به این طرح رأی مثبت داده بودند و ما فقط با گنجاندن ممنوعیت بکارگیری اعضای شورای شهر در شهرداری مخالفت کردیم.