به گزارش ايسنا، كارشناسان كالج پزشكي بايلور و دانشكده پزشكي دانشگاه جنوب غربي تگزاس ميگويند: اين هورمون از طريق دو نوع نورون در بخش هيپوتالاموس مغز موسوم به استروئيدوژنيك فاكتور-۱ (SF-۱) و پرو- اوپيوملانوكورتين (POMC) كار ميكند. اين كارشناسان متوجه شدند كه دو نورون مزبور نقشهاي متفاوت اما مهمي را در سوخت و ساز توزيع چربي در بدن و كنترل اشتها ايفا ميكنند.

پیش از یائسگی زنان بواسطه استروژن در برابر چاقی و اختلالات مرتبط با آن محافظت می‌شوند. پس از یائسگی به دلیل تغییرات در میزان استروژن خطر چاقی در زنان بیشتر می‌شود و درعین حال خطر هورمون درمانی با استروژن به مراتب بیشتر از تاثیر آن در کاهش احتمال چاقی است.

بنابراين گزارش، هيپوتالاموس سيستم عصبي را به سيستم غدد درون ريز مرتبط ميسازد تا بتوانند فرايندهاي فيزيولوژيكي چندگانه مانند فرآيندهاي كنترل كننده افزايش وزن را تنظيم نمايند.