سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتوگو با فارس درباره دستاوردهای پلیس در طول دهه انقلاب اسلامی بیان داشت: ناجا برای ایجاد نظم و امنیت در ایران پدید آمد. ما در این راستا با فراز و فرودهای بسیاری روبهرو بودیم اما با وجود تمام موانع هم اکنون پلیس ایران به برترین پلیس منطقه مبدل شده است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته طی یک دهه گذشته و تحولات رخ داده در ساختار ناجا گفت: اگر در سال‌های گذشته پلیس به دنبال مبارزه با مجرم و برخورد با متخلفین پس از وقوع جرم بود هم اکنون پلیس به مرحله پیشگیری از جرم رسیده که امیدواریم در آینده نزدیک از این مرحله عبور کرده و به پیش‌بینی جرم برسد.

فرمانده ناجا اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سال ۹۱ و در دهه آینده با تقویت بنیان‌های علمی نیروی انتظامی به سمت آینده پژوهی و پیش‌بینی جرم حرکت خواهد کرد تا از این طریق بسترهای ایجاد کننده جرم قبل از انجام هرگونه عمل غیرقانونی شناسایی و با آن برخورد شود.

وی گفت: پلیس در افق آینده با استفاده از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های موجود در مراکز دانشگاهی به دنبال حذف بسترهای سازنده جرم حرکت خواهد کرد و برای تحقق آن عزمی جدی دارد.

فرمانده ارشد انتظامی کشور با بیان اینکه افقهای تعیین شده برای نیروی انتظامی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۴ هم اکنون محقق شده است، گفت: استفاده از فناوریهای نوین، حرکت به سمت امنیت اجتماعی، استفاده از پژوهشهای علمی، بهرهگیری از توانمندیها و تکنولوژیهای بومی باید در دستور کار ناجا قرار گیرد تا این نیرو در آینده در یک رقابت جهانی از برترین پلیسهای جهان پیشی بگیرد.