دكتر محمدرضا شانه ساز مدير كل نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر وزارت بهداشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: در حال حاضر داروي ديكلوفناك با نام ژنريك ولتارين از داروخانه جمع شده و فقط در مراكز بيمارستاني و درماني استفاده مي شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این دارو به خاطر عوارض متعدد از سطح داروخانه جمع آوری شده است گفت: عوارض زیبایی که به این دارو نسبت داده می شد به خاطر مصرف و تجویز زیاد آن بوده است. حتی یک مدت تولید داخل دیکلوفناک را متوقف کردیم و فقط از خارج وارد می کردیم که ببینیم آیا دیکلوفناک تولید داخل دارای عوارض است.

شانه ساز اظهار داشت: نتايج نشان داد كه هر دو دارو كاملا مثل هم بوده و عوارض آن، دليل مدت زياد آن است وي خاطرنشان كرد: اگر داروخانه اي اقدام به فروش ديكلوفناك كند جرم محسوب مي شود و بايد با آن برخورد شود.