به گزارش افکارنیوز،

همچنین در آغاز جلسه شهربانو امانی نطق پیش از دستور خود را قرائت خواهد کرد.

اعضای شورای شهر تهران در ادامه لایحه شهردار تهران در خصوص آئین نامه نحوه واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک شهر را بررسی خواهند کرد.

همچنین لایحه شهردار تهران در خصوص شناسنامه تک باغات و اراضی مشجر توسط اعضای شورا بررسی خواهد شد.

اعضای شورای شهر در نهایت وضعیت 10 پلاک ثبتی را بررسی خواهند کرد.