به گزارش افکارنیوز،

متن ابلاغیه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، به این شرح است:

در راستای سیاست‌های عمومی دولت و به منظور تحقق اصل تمرکز زدایی و تسهیل در اجرای وظایف و مأموریت‌های محوله به وزارت کشور و با عنایت به مفاد ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری ( مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدی)،که شمول ماده قانونی مذکور به سایر شهرها ( به جز تهران) را منوط به تعیین تاریخ و اعلام وزارت کشور کرده است. بدینوسیله از تاریخ صدور این بخشنامه مسئولیت صدور مجوز اجرای ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری در شهرهای تابعه آن استان که محدوده آنها براساس ماده (5) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ( مصوب 14/10/1384) تصویب و تدقیق گردیده است، به جناب‌عالی تفویض می‌شود.

مقتضی است ضمن اقدام قانونی لازم،ترتیبی اتخاذ شود تا یک نسخه از مجوز های صادره در این خصوص به وزارت کشور( سازمان شهردارها و دهیاری های کشور) ارسال شود.