به گزارش فارس,به مناسبت درگذشت ابوالشهیدان حضرت آیتالله حاج شیخ محمود رازینی پدر بزرگوار آیتآلله حاج شهید علی رازینی نماینده محترم مردم شریف استان همدان در مجلس خبرنگان رهبری و معاونت حقوقی ریاست قوه قضائیه مجلس بزرگداشتی از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح روز پنج شنبه ۲۰/۱۱/۹۰ در مسجد حوزه علمیه حضرت آیتالله آخوند (ره) برگزار میشود.