واحدمرکزی خبر, تیموری درباره جزییات این حادثه گفت: در این حادثه که ساعت ۱۲ و ۷ دقیقه بوقوع پیوست، نیم زیادی از این ساختمان به علت گودبرداری ساختمان مجاورش فرو ریخت.


وی با اشاره به گستردگی حجم آوار افزود: هم اکنون پنج ایستگاه آتش نشانی با تجهیزات کامل درحال امداد رسانی هستند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران درپاسخ به اینکه آیا در این حادثه مصدوم و کشته ای برجا مانده است، افزود: هنوز هیچ گزارشی از مصدومان احتمالی دریافت نشده است.