روز جمعه ، سرعت اینترنت در کشور مجددا با مشکل مواجه شد.

به گزارش انتخاب، سرعت اینترنت طی چندین ساعت گذشته کاهش یافته و دسترسی به برخی از سایت ها از جمله mail. yahoo امکان پذیر نیست. بنابراین گزارش، دسترسی به سایت یاهو هم در برخی از مناطق امکان پذیر نیست.
همچنین، روز چهارشنبه در ساعات اولیه صبح ، اینترنت کل کشور مختل و قطع شد.