به گزارش فارس ، زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی شعبه ۲۴۵ این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.*شوهرم دست بزن دارد

این زن با بیان اینکه شوهرم دست بزن دارد، گفت: بهترین راه برای نجات از دست شوهرم جدایی است چون با کتک‌های او دو بار دستم شکسته است؛ در واقع در کنار او امنیت جانی ندارم.وی ادامه داد: شوهرم مرا به شدت کتک می‌زند، به شکلی که دیگر نمی‌توانم تحمل کنم و می‌خواهم جدا شوم و او نیز باید با درخواستم موافقت کند.*شوهرم مواد مخدر مصرف نمی‌کندزن بار دیگر در حضور قاضی این شعبه با بیان اینکه فرزندی نداریم و از درخواستم منصرف نخواهم شد، اظهار داشت: شوهرم مواد مخدر مصرف نمی‌کند که بگویم به خاطر این موضوع عصبی شده و مرا کتک می‌زند.وی افزود: شوهرم بی‌دلیل و بدون هیچ دعوایی مرا کتک زده و فحاشی می‌کند؛ تصور می‌کنم که خانواده شوهرم از او می‌خواهند که به این شکل با من رفتار کرده و مرا کتک بزند.*زندگی در کنار شوهرم برایم غیرقابل تحمل استزن با بیان اینکه ۳ سال از زندگی ما می‌گذرد، گفت: زندگی در کنار شوهرم برایم غیرقابل تحمل است و من روی درخواستم درباره جدایی پافشاری خواهم کرد

قاضی این شعبه بعد از صحبت‌های زن حکمی مبنی بر طلاق صادر نکرد و رسیدگی به پرونده را با حضور مرد و شهود همچنین ارائه مدارک لازم به هفته آینده موکول کرد.