به گزارش افکار نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر، منوچهر جهانیان در مشهد گفت: با توجه به وجود جاذبههای گردشگری و طبیعی، و جایگاه برتر در حوزه جاذبههای طبیعی در کشور ، این دانشگاه ایجاد می شود.

معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی کشور ایجاد مقاطع دکترا به منظور توجه به گردشگری بر مبنای آموزش و پژوهش را از اهداف مورد نظر برای توسعه مباحثآموزشی عنوان کرد.

وی گفت: در حوزه آثار تاریخی و باستانی نیز در ردیف رتبههای برتر قرار داریم که با برنامهریزی صحیح میتوان به اشتغالزایی و کسب درآمد مورد نظر در این حوزه دست یافت.