به گزارش افکارنیوز،

مسعود رضا ثامنی معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران اظهار داشت: تصفیه لجن یک فرآیند طولانی و پیچیده است به طوری که تغلیظ می‌شود، آب آن گرفته می‌شود و یک مقطع زمانی باید بماند تا تخم‌های انگل آن از بین برود؛ بعد از آن کنترل کیفی می‌شود و بعد از این مراحل، مجوز خروج به آن داده می‌شود.

وی افزود: طول زمان مورد اشاره به روش‌های خشک‌کردن این لجن بستگی دارد، اما در مجموع بین 6 ماه تا یک سال، یک لجن خروجی از تصفیه‌خانه فاضلاب می‌ماند و بعد اجازه خروج به آن داده می‌شود.

معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران تصریح کرد: از لحاظ قانونی اداره پسماند شهرداری مسئولیت مدیریت لجن‌های فاضلاب و استفاده‌های بعدی از آن را دارد، که اگر این لجن را که تبدیل به کودخشک می‌شود ببرند، برای کاشت در گلخانه‌ها از آن استفاده می‌کنند.

ثامنی با تأیید انباشت لجن فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به مدت حدود 8 سال گفت: ما موقعیتی را در منطقه جنوب تهران به نام خرمن تپه درنظر گرفته‌ایم و در آن منطقه زمینی به مساحت حدود 1000 هکتار خریداری کرده‌ایم تا لجن انباشته شده در حاشیه تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران و لجن تولیدی این تصفیه‌خانه را برای دپو به آنجا ببریم تا بیش از یکسال آنجا بماند.

وی افزود: برای استفاده از لجن تولیدی تصفیه‌خانه جنوب تهران که تبدیل به کود خشک می‌شود برنامه ریزی نکرده‌ایم؛ طبق قوانین اداره پسماند شهرداری مکلف است آن را جمع کند.

معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران تصریح کرد: قانون‌گذار بدین صورت تصویب کرده که متولی خروجی لجنی که بدین صورت خشک می‌شود و پس از تصفیه و تغلیظ و تثبیت کامل که دیگر مشکل زیست محیطی ایجاد نکند، آماده استفاده می‌شود، مجموعه پسماند شهرداری‌ها هستند؛ منتها این لینک ارتباطی هنوز خوب برقرار نشده است.

وی افزود: ما موقتا لجن‌های تولیدی به صورت کود خشک را آنجا نگهداری می کنیم تا از نظر زیست محیطی به مشکلی برنخوریم ولی برنامه ریزی کرده‌ایم با فاصله 35 کیلومتر از تصفیه خانه جنوب تهران، این کود انسانی را به منطقه خرمن تپه انتقال دهیم و نگهداری کنیم تا پروسه مدیریت فروش آن به بخش کشاورزی را از همان منطقه انجام دهیم.