به گزارش افکارنیوز،

حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در رساله ذهبیه فرموده‌اند: برای از بین بردن سودا، قی کردن ، فصد عروق و مداومت در استفاده از واجبی عوامل تاثیر گذار و مفیدی هستند.

مکرر گفته ایم که سودا در اصطلاح قدما عبارت از رسوبات بدن است این رسوبات در خون به صورت اوره و قند دیده می شود و گاهی به صورتهای دیگری مانند موم و چربیهای سخت جدار عروق را می پوشاند برای معالجه و از بین بردن این رسوبات راه ها و درمانهای مختلفی می‌باشد.

هنگامی که این رسوبات در خون زیاد می شود ایجاد تهوع و قی میکند و این خود یکی از بهترین خدمتهای طبیعت است، این حال در اشخاصی که مبتلا به فشار خون ، غلظت خون و زیادی قند هستند بسیار دیده شده و برای دفع این فضولات بهترین وسیله فوری خون گرفتن و قی کردن است.

قی علاوه بر آنکه فضولاتی از مجرای دهان و روده را به بیرون میفرستد، ممکن است با ایجاد التهابی که در معده و اعضای داخلی میکند باعث شود رسوبات بدن بسوزد.

مداومت در استفاده از واجبی نیز ممکن است تحریکاتی در بعضی از غدد پدید بیاورد که ترشح آنها موجب سوخت و تحلیل مواد مذکور باشد و این خدمت نیز امکان دارد از خاصیت تحریکی و میکانیکی و تولید حرارت آن باشد.