به گزارش افکار نیوز به نقل از سیتنا، "رضا تقیپور" که در مراسم بهرهبرداری از شبکهی علمی کشور و شبکهی ملی مدارس سخن میگفت با تاکید بر ضریب نفوذ ۳۵.۴ تلفن ثابت در کشور، اظهار داشت: هم اکنون ضریب نفوذ سیمکارتهای فعال در کشور ۷۳ اعلام شده است، که با توجه به واگذاریهای صورت گرفته ضریب نفوذ سیم کارت تلفنهمراه در کشور ۱۳۰ برآورد میشود.