به گزارش افکار نیوز به نقل ازشرق،جواني كه به دليل اختلافات خانوادگي مادر و خواهرش را به قتل رسانده است، براي محاكمه به دادگاه كيفري معرفي شد. كارآگاهان جنايي استان فارس بامداد يكي از آخرين روزهاي تير ماه امسال پيامي دريافت كردند كه از قتل دو زن در يك خانه مسكوني حكايت داشت. آنها وقتي به محل اعلام شده رفتند، جنازه زني ۴۵ ساله به نام فيروزه و پيكر بيجان دختر ۱۸ سالهاش به نام مينا را مشاهده كردند و تشخيص دادند ضربات متعدد چاقو بر پيكر اين دو وارد شده است. از آنجا كه هر دو جنازه در رختخواب افتاده بود و نشانهاي از اينكه مقتولان در واپسين لحظات زندگي از خود دفاع كرده يا كوشيدهاند از مهلكه بگريزند وجود نداشت، كارآگاهان به اين اطمينان رسيدند كه هر دو قرباني در خواب از پا درآمدهاند. كارآگاهان در ادامه راههاي ورودي خانه را بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه قاتل يا قاتلان بهراحتي و بدون شكستن قفل يا پنجره وارد خانه شده و به احتمال زياد كليد داشتهاند. مجموع اين اطلاعات پليس را به اين نتيجه رساند كه عامل يا عاملان جنايت قطعا با فيروزه و مينا كه مادر و دختر بودند، آشنايي قبلي داشتند. با روشن شدن اين موضوع دو فرضيه پيشروي افسران جنايي قرار گرفت؛ نخست آنكه احتمال داشت جانيان با اطلاع از وجود شي باارزش يا مبلغ زياد پول خون بهپا كردهاند تا سرقت انجام بدهند. احتمال دوم بر وقوع جنايت به دليل كينه و انگيزههاي شخصي دلالت داشت. ماموران براي بررسي اين فرضيهها، خانه را به صورت دقيق بازرسي كردند و وقتي هيچ نشانهاي از بههمريختگي يا آثار جستوجو در قتلگاه نيافتند، از این رو بر احتمال اول خط بطلان كشيدند. آنها براي پيبردن به علت قتل مادر و دختر تصميم گرفتند درباره زندگي خصوصي اين دو تحقيق كنند. در اين مرحله بود كه فاش شد فيروزه از همان بدو ازدواج با شوهرش اختلافاتي داشت و اين كشمكشها چند سال قبل شدت گرفت و كار به آنجا رسيد كه اين دو، طلاق را بر ادامه زندگي مشترك ترجيح دادند. پس از آن مينا، مادر را انتخاب كرد و برادر او ترجيح داد با پدرش زندگي كند اما طلاق، ارتباط مادر و دختر را با پدر و پسر قطع نكرد و پسر جوان كه محمود نام دارد هرازگاهي به مادر خود سر ميزد. وقتي اقوام و نزديكان فيروزه تحتبازجويي قرار گرفتند، گفتند اين زن با پسرش نيز دچار اختلاف بود. شواهد بهدست آمده نشان از آن داشت كه درگيريهاي مادر و پسر بهتازگي شدت گرفته بود. همين مساله نام محمود را بهعنوان مظنون به قتل، وارد پرونده كرد اما از آنجا كه خود او به طرز مرموزي خانه را ترك كرده بود، پدرش تحت بازجويي قرار گرفت. اين مرد در ابتدا حاضر به همكاري نشد و در پاسخ به سوال كارآگاهان فقط جواب داد از جزييات اين قتل بياطلاع است. وقتي بازجوييهاي تخصصي از مرد ميانسال ادامه پيدا كرد، او توضيح داد پسرش اين جنايت را انجام داده است. به اين ترتيب تلاشها براي دستگيري محمود بيشتر شد و او سرانجام بعد از گذشت چند روز از وقوع جنايت دستبند بهدست، به پليس آگاهي منتقل شد. او در بازجوييها به جرمش اعتراف كرد و گفت: من با مادرم بهشدت اختلاف داشتم، بههمين خاطر هم نقشه قتل او و خواهرم را كشيدم و شب حادثه مخفيانه وارد خانه شدم، آن دو خواب بودند من هم در همان حالت غافلگيرشان كردم و به هر كدام چند ضربه چاقو زدم. پدرم در جريان اين قتل قرار داشت اما كمكي به من نكرد و بيگناه است.محمود در ادامه به قربانگاه انتقال يافت و صحنه جنايت را بازسازي كرد. سپس بازپرس جنايي جرم او را محرز دانست و برگه قرار مجرميت را به اين پرونده ضميمه كرد و پس از آن نماينده دادستان با صدور كيفرخواستي، اعلام كرد، خواستار مجازات قانوني متهم است. به اين ترتيب پرونده در اختيار قضات دادگاه كيفري استان فارس قرار گرفت و او به زودي محاكمه ميشود.