به گزارش افکار نیوز به نقل از ایرنا ، ساعت جمعیت كه در سامانه مركز آمار ایران طراحی شده، جمعیت كشور را لحظه به لحظه نشان می دهد.

افزایش جمعیت در این سامانه براساس رشد جمعیت ۱.۵درصد طراحی شده و این درحالی است که مرکز آمار ایران رشد جمعیت را در سرشماری سال ۹۰ برابر با ۱.۳درصد اعلام کرده بود.

در صورتی که افزایش جمعیت را بر اساس رشد ۱.۵درصد محاسبه کنیم جمعیت کشور در سال ۹۵ به ۸۲ میلیون و ۲۹هزار و ۴۲۴ نفر می رسد اما اگر روند افزایش جمعیت با رشد ۱.۳درصد ادامه یابد، جمعیت کشور در آن سال به ۸۱میلیون و ۲۲۴هزار و ۴۳۱ نفر خواهد رسید.

در گزارش سازمان ملل متحد مربوط به جمعیت جهان در سال ۲۰۱۱ میلادی، رشد جمعیت ایران ۱.۳درصد محاسبه شده بود. این نرخ رشد با رشد جمعیت مرکز آمار ایران در سرشماری سال ۹۰ یکسان است.

در گزارش یاد شده آمده است: جمعیت جوان ایران(۱۵تا۲۴ سال) بین سال های ۱۹۹۵ تا۲۰۱۰ میلادی ۳۴درصد افزایش یافت اما بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ میلادی جمعیت جوان کشور ۳۴درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس گزارش سازمان ملل، رشد جمعیت در جهان۱.۲درصد است. این رشد برای کشورهای توسعه یافته ۰.۲ درصد، کمتر توسعه یافته ۱.۴درصد، کمتر توسعه یافته به غیر از چین ۱.۷درصد و برای کشورهای با حداقل توسعه ۲.۴درصد است.