به گزارش افکارنیوز،

در ماده ۵۱ و ۵۲ قانون کار، ساعات کار و اضافه کاری کارگران مشمول این قانون  و کارهای سخت، زیان آور و زیرزمینی تعیین شده است.

برابر با ماده ۵۱ قانون کار مجموع ساعات کار هفتگی کارگران نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند.

گفتنی است؛ ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت بیشتر شود.البته ماهیت برخی مشاغل و کارها و کارگاه ها به نحوی است که ساعات کار کارگران از این مقدار بیشتر می شود.

ماده ۵۹ قانون کار چگونگی ارجاع اضافه کاری کارگران را تعیین کرده است. در تبصره ماده ۵۹ قانون کار حداکثر ارجاع اضافه کار  ۴ ساعت در روز است. در بند «الف» و بند «ب» ماده فوق ارجاع اضافه کار به کارگران منوط به موافقت کارگر و پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی است.