هفت سین، ‌که هر کدام نشانی هستند از آرزوهای ما در سال جدید. سین هایی که سفره های نوروزی را با آنها تزئین میکنیم. سین هایی که هر کدام نشانی هستند از بی نشان خاطرات و فرهنگ کهن این سرزمین. سین هایی که به دور هم جمع می شوند تا در کنار دعای یا مقلب القلوب و الحوال خواندن و قرآن به دست گرفتن پدر بزرگها و خواندن دیوان حافظ جلوه ای دیگر به خود می گیرند. سین هایی که متبرک می شوند با دعای تحویل سال.

کد خبر: 85842