به گزارش افکارنیوز،

 سیل یکی از بلایای طبیعی است که ممکن اســت در هر مکان و بستــه به شرایط مختلف اتفاق افتد اما آنچـه که در چنیـــن شرایطی مهــم اســت، دانستــن و رعایت نکات ایمنی هنگــام وقـــوع سیـــل می باشد.

مهمترین نکات ایمنی هنگام وقوع سیل +اینفوگرافیک