به گزارش آينده، پس از آنكه وحید سرلك ملی پوش سبك وزن تیم ملی جودو از آلمان كه چند ماه پیش توسط مسئولان فدراسیون جودو به بهانه حضور در اردوهای خارجی و آمادگی بیشتر جهت شركت در مسابقات المپیك آسیایی به تنهایی به اردوی آمادگی در اروپا اعزام و ضمن خودداری از بازگشت تقاضای اقامت نموده بود، احسان رجبی دیگر ملی پوش سنگین وزن تیم ملی بزرگسالان جودو پس از حذفش از لیست تیم اعزامی به بازیهای آسیایی، حدود یك ماه پیش به آمریكا مسافرت كرد كه شواهد امر از اقامت یا پناهندگی اش حكایت دارد تا اوضاع فدراسیون جودو كه جز دو نشان نقره و برنز در بازیهای آسیایی نتیجه به دست نیاورد، بغرنج تر شود.