سایت آینده بهنقل از یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نوشت:

یکی دو سال است که خبرهای مختلفی از باچگیری و زوزگیری عده‌ای ناشناس(که البته شاید کل این عده همشون دونفر باشن!) که با کشیدن چاقو بر دانشجویان در نزدیکی‌های درب‌های خروجی دانشگاه در کوچه‌های اطراف، به تواتر شنیده می‌شود که این اتفاق حتی برای چند مورد از دوستان من نیز رخ داده است.

اما در آخرین مورد آن، هفته جاری در شام دوشنبه ۲۴ آبان این اتفاق در شرایط حادتری رخ داد! در مقابل دانشکده انرژی و پشت دانشکده مدیریت و اقتصاد در زمین متعلق به دانشگاه! دو موتورسوار با رفتن به سمت دوتن از دوستان من، یکی از آنها با تهدید دوست بنده با چاقو در مقابل کیف، پس از اندک مقاومت دوست بنده، شاهد ضربات پیاپی چاقو بر قسمت‌های مختلف بدنش بوده است که شاید اگر چاقویی که به پهلوی او وارد شده بود کمی بیشتر فرو رفته بود به شش او رسده بود و اکنون باید او را در میان قبرهای گورستان می‌یافتیم!

به راستی تا به کی مسئولان دانشگاه نمیخواهند امنیت محدوده اطراف دانشگاه، مسیر دانشگاه تا خوابگاه را فراهم نکنند، تازه آن هم در قسمتی که دقیقا متعلق به خود دانشگاه است!.