ماشینهای قدیمی با رانندهای که کلاه شاپو بر سر و دستمال یزدی برگردن دارد برای عروسیها با ارقام بالا کرایه داده میشوند.