به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان، در حالي که ماده ۱۲۰ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ انتقال و مأموريت کارکنان از دستگاه اجرايي متبوع به ساير دستگاه هاي اجرايي را بلامانع دانسته بود، وزارت آموزش و پرورش در سال هاي اخير با اعمال محدوديت هايي، انتقال کارکنان را صرفا تا سال بيست و هفتم خدمت امکان پذير دانسته بود که اين دستور با شکايت تعدادي از فرهنگيان به دستگاه قضايي، در هفته هاي اخير لغو شد.