به گزارش افکارنیوز،

در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی دقیق پژوهش‌های انجام شده در خصوص تابع تقاضا، روشی برای استخراج توابع تقاضای ارتباطات میان فردی در شبکه­‌های اجتماعی ارائه شود تا با مدل‌سازی ریاضی دقیق، امکان مطالعه رفتار کاربران در فضای مجازی و مدیریت آسیب‌های احتمالی فراهم آید.

بر این اساس، واحد تحلیل در این مطالعه، کاربران شبکه­‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. پس از مدل‌سازی روش استخراج تابع تقاضا در محیط فعالیت رسانه‌های اجتماعی، به­‌منظور بررسی امکان اجرای روش پیشنهادی در فضای واقعی، اطلاعات مربوط به 621 نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری شد و بعد از بررسی اولیه 120 نفر انتخاب شدند. همچنین اطلاعات لازم برای اجرای مدل پیشنهادی بر اساس پرسشنامه محقق‌ساخته (با ضریب CVR و اسپیرمن قابل قبول) جمع‌آوری شد.

روش استخراج توابع تقاضا، رگرسیون غیرخطی لگاریتمی و الگوریتم جستجوی غیرخطی تک­بعدی بوده است. یافته‌­ها نشان داد که با ترکیب این دو روش آماری و ریاضی، می‌توان توابع تقاضا را برای شبکه‌­های اجتماعی و ارتباطات رودررو استخراج کرد.

 

تدوین روش برآورد تابع تقاضای شبکه‌های اجتماعی با رویکرد غیرخطی