افکارنیوز به نقل از ابتکار: بنابر اين گزارش، نيمي از بدن ماهي در بخشهاي خاصي به اين انگل كه cerathotoa italica نام دارد، آلوده شده كه از طريق آبششهاي ماهيهاي جوان حركت كرده و سپس در بالاي زبان آنها قرار گرفته و از خون آن تغذيه و رشد ميكنند. اين انگل كه دانشمندان آن را بتي ناميدهاند، در آبهايي با صيد ماهي بالا، سريعتر منتشر ميشود. اگرچه اين انگل خطري براي انسانها محسوب نميشود، اما باعث توقف در رشد ماهيها شده و آستانه عمر آنها را كاهش ميدهد. محققان دريافتهاند كه بتي بيشتر در مناطقي با صيد بالاي ماهي رونق دارد. براي مثال در منطقه حفاظت شدهاي در نزديكي اسپانيا تنها ۳۰درصد ماهيها دچار اين انگل شده بودند، در حاليكه اين ميزان در آبهاي ايتاليا تا ۴۷درصد ميرسيد. دكتراستفانو مارياني، اين انگل را نمونه عوارض و اثرات گسترده بهرهبرداري بيش از حد انسان از ذخاير ماهي خواند.