لحظه تحویل سال ۱۳۹۱ هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران:ساعت ساعت ۸ و ۴۴ دقیقه و ۲۷ ثانیه روز سهشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۱ هجری شمسی مطابق ۲۷ ربیعالثانی ۱۴۳۳ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۲ میلادی خواهد بود.