به گزارش مهر، مطالعه ای جدید نشان می دهد با وجود اینکه برخورد با توده ای یخی باعث شد تا تعداد زیادی از مسافران به اعماق دریا کشانده شوند، اما رویداد عجیبی که سه ماه پیش از غرق شدن تایتانیک در ماه رخ داده بود، باعث قرارگیری مانعی در مسیر این کشتی شده بود.

محققان می گویند ترکیبی عجیب و نادر از عوامل نجومی از قبیل نزدیکترین مقارنه ماه به زمین طی هزار و ۴۰۰ سال، باعثبروز مَدی مرتفع در ژانویه سال ۱۹۱۲ شده است. این پدیده بسیار نادر باعثشده تا حجم زیادی از تکه های یخی از موقعیت خود در سواحل کانادا حرکت کرده و به سمت بخشهای جنوبی تر شناور شده اند.

رسیدن این قطعات یخی به مسیر حرکت تایتانیک، جایی که این کشتی در ۱۴ آوریل همان سال غرق شده و هزار و ۵۰۰ کشته به جا گذاشت، سه ماه زمان صرف کرده است.

محققان دانشگاه تگزاس که این مطالعه جدید را انجام داده اند می گویند که حرکت این قطعات یخی عامل اصلی غرق شدن تایتانیک به شمار می رود اما ارتباط با کره ماه می تواند دلیل حرکت غیر عادی قطعات بزرگ یخی به میان مسیر حرکت تایتانیک را توضیح دهد.

بر اساس گزارش تلگراف، مدهای مرتفع معمولا زمانی رخ می دهند که ماه و خورشید به شکلی هم راستا می شوند که کشش گرانشی آنها ارتقا پیدا می کند. در ۱۴ ژانویه ۱۹۱۲ ماه به نزدیکترین فاصله خود طی هزار و ۴۰۰ سال رسید. این رویداد یک روز پس از آن رخ داد که زمین به نزدیکترین فاصله اش از خورشید رسیده بود و ترکیب غیر عادی این دو رویداد منجر به بروز مدی کامل و مرتفع شد.