به گزارش مهر، بیشتر کهکشانهای مارپیچی صفحاتی مسطح متشکل از میلیونها ستاره و سیاره و همچنین گازهای کیهانی هستند که به دور مرکزی کهکشانی در حال گردشند.

این صفحه ها به واسطه طبیعت برخورد ابرهای گازی در اوایل دوران شکل گیری کهکشان به این شکل مسطح شده اند. با این همه در اکثر این کهکشانها پیچ و تابی دیده می شود، حتی در کهکشان راه شیری و تلسکوپ فضایی هابل نیز در یکی از تصاویر خود از کهکشان ESO ۵۱۰-۱۳ که در فاصله ۱۵۰ میلیون سال نوری از زمین قرار داشته و وسعتی برابر ۱۰۰ هزار سال نوری دارد، توانسته پیچ و تاب این کهکشان را به خوبی نمایش دهد.بعضی از اخترشناسان بر این باورند که طبیعت پر پیچ و تاب تعدادی از کهکشانها ساخته دست تعاملات گرانشی میان کهکشانها و یا حتی برخورد میان آنها است. با این همه دلیل اصلی چنین پدیده کیهانی در کهکشانها هنوز در دست مطالعه و بررسی قرار دارد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، این کهکشان نمونه ای واضح از کهکشانهای پیچ و تاب خورده است که تصویر آن توسط تیم میراثهابل و با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل به ثبت رسیده است.