این عکس مربوط به حضور سید محمد خاتمی (رئیسجمهور سابق کشورمان) در منطقهٔ چزابه و در جریان عملیات طریق القدس در آذر ۱۳۶۰ است.