به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، فرشته عزیزی شب گذشته در همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت در بیرجند با ارائه مقالهای با عنوان بررسی نیازهای بهداشت باروری دانشجویان دختر دانشگاههای بیرجند گفت: گسترش بهداشت باروری و پرداختن به ابعاد مختلف آن در سطح ملی و بینالمللی یکی از گامهای اساسی در تامین سلامت جامعه و خانواده با محوریت سلامت زنان است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد بیماری‌های زنان در سنین باروری رخ می‌دهد بنابراین اجرای کامل برنامه‌های بهداشت باروری ۷۶ درصد مرگ ومیرها را کاهش می‌دهد و می‌تواند برابری جنسیتی را عملی کند.* سطح آگاهی دختران نسبت به نیازهای بهداشت باروری ضعیف است

کارشناس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: آگاهی و شناخت دختران از مسایل بهداشت باروری سهم بسزایی در ارتقای سطح سلامت خانوده‌ها و جامعه دارد.

عزیزی با اشاره به بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه‌های بیرجند از نیازهای بهداشت باروری که بر روی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد، علوم پزشکی و دولتی بیرجند انجام شد، افزود: این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفت و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خودساخته‌ای بود که شامل سؤالات مختلف می‌شد که در بین ۴۰۰ نفر از دانشجویان دختر توزیع شد.

وی تاکید کرد: یافته‌ها نشان داد که سطح آگاهی دختران مورد مطالعه نسبت به نیازهای بهداشت باروری در حد ضعیف بود به طوری که ۸۶ درصد از نمونه‌های مورد مطالعه نسبت به یادگیری مسایل بهداشت باروری علاقه‌مند بودند و ۵۰ درصد نمونه‌ها درباره مسایل جنسی مطالعه می‌کنند و ۸۲ درصد از جمعیت مورد مطالعه خودآزمایی پستان را انجام نمی‌دهند.* دختران قبل از رسیدن به سنین ازدواج باید بهداشت باروری را فرا گیرند

کارشناس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: بر اساس این تحقیق ۲۵ درصد از متاهلین مورد مطالعه برای پیشگیری از بارداری از روش طبیعی استفاده می‌کنند.

عزیزی افزود: آزمون آماری ارتباط معناداری را بین نمره نگرش دانشجویان و مقطع تحصیلی آنها نشان داد و بین رشته تحصیلی دبیرستان دانشجویان و نمره نگرش آنها ارتباط معناداری مشاهده شد و از سویی دیگر بین نمره نگرش دانشجویان مورد مطالعه با متغیرهای وضعیت تاهل، دانشگاه محل تحصیل، رشته و مقطع تحصیلی، تحصیلات پدر و مادر ارتباط معناداری دیده نشد.

وی در نتیجه‌گیری این تحقیق تاکید کرد: مروری بر مطالعات گذشته پیرامون مسایل بهداشت باروری و نیز مطالعه حاضر اهمیت پرداختن به بحثنیازهای بهداشت باروری را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی بخش سلامت جامعه نشان می‌دهد.

کارشناس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور شد: پیشنهاد می‌شود دختران قبل از رسیدن به سنین ازدواج پیام‌ها و اطلاعات مربوط به بهداشت باروری را فرا گیرند و در این راستا می‌توان از پمفلت‌های آموزشی، گنجاندن آموزش مسایل بهداشت باروری در محتوای دروس اصلی، غنی کردن مشاوره‌های قبل از ازدواج و آشنایی کامل دختران با مسایل بهداشتی مربوط به خودشان برای ارتقای سطح سلامت جامعه و به ویژه زنان استفاده کرد.

عزیزی اعضای این تیم تحقیقاتی را شامل محمدرضامیری، غلامرضا شریفزاده، سیما سورگی، مریم سلطانی، مریم قربانی، انسیه احمدپور، محدثه سلیمانی، فاطمه سالاری فورگ، زهرا شریفیزاده و معصومه فرخپور خواند.