به گزارش افکارنیوز،

فرید محسنی در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید دانشگاه علوم قضایی گفت: هدف تاسیس این دانشگاه باید به سمت تامین نیروی قوه قضائیه باشد و به عنوان خط مقدمی برای تربیت قاضی عادل و توانمند است.

اخبار اجتماعی - وی ادامه داد: تحول مثبت را مدنظر داریم و قضات موعد و انقلابی با معیارهای نه تنها کمی بلکه کیفی باید تربیت شود و باید در این مسیر استاد انقلابی داشته، کارمندان همسو با این هدف باشند،در این مسیر همچنین برنامه آموزشی و تربیتی مدون نیاز است و امکانات رفاهی همراه آن باید باشد و گزینش دانشجویان براساس این مبانی لازم است.

وی ادامه داد: در بحث فناوری‌های نوین در جامعه باید ما نیز متحول شویم و در نتیجه قضات نیز متخصص و متحول شوند.
وی با اشاره به فعال شدن برخی دانشکده ها گفت: متاسفانه دانشکده پیشگیری اکنون تعطیل است و باید فعال شود.

رئیس جدید دانشگاه علوم قضایی گفت: وضعیت استخدامی بسیاری از اساتید مشخص نیست و باید به سمت تشکیل هیأت ممیزی برویم و پایان نامه ها نیز باید همسو با اهداف قوه قضائیه باشد.

محسنی با اشاره به اینکه تحول در سرفصل برخی دروس اهمیت دارد،ادامه داد: ایجاد دانشگاه‌های مجازی و گسترش آن مدنظر خواهد بود و باید با وزارت علوم ارتباط دوسویه داشته باشیم.

وی بر استفاده از آموزشهای نوین و مجازی تأکید کرد و گفت: مکان دانشگاه از نظر محل و امکانات با مشکلاتی مواجهیم و متاسفانه یکی از ساختمانهای اداری ما تخریب شده و یکی از خوابگاهها غیرقابل استفاده شده است که در این رابطه پیگیریم.

وی گفت: تهیه برنامه جامع فرهنگی و تربیتی برای دانشجویان ضروری است و نیاز به تخصص دارد.