به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه علوم نانو در شورای تحقیقات ملی ایتالیا امیدوارند که این "ابر میکروسکوپ سه بعدی" بتواند به تحقیق در بخش نانوپزشکی و مطالعه میزان اثربخشی داروهای ضد سرطان کمک کند.

این پژوهشگران در این خصوص توضیح دادند: " این ابر میکروسکوپ ترکیبی از سه دستگاه نسل جدید(یک میکروسکوپ هم کانون لیزری، یک میکروسکوپ نیروی اتمی و یک میکروسکوپ بازتابشی داخلی کلی فلورسانت) است که هر یک از آنها توانایی رسیدن به وضوح تصویر چند میلیاردیم متر را دارند. "

این میکروسکوپ ترکیبی قادر است یک نمای سه بعدی از سلول را با وضوح تصویر در مقیاس نانومتری بازسازی کند.

این میکروسکوپ که CAT نام دارد سه نقطه دید(از خارج، از داخل و از پایین) سلول را ارائه می کند. میکروسکوپ هم کانونی که در این دستگاه به کار رفته است مطالعه درباره حجم سلول را امکانپذیر می کند و میکروسکوپ با نیروی اتمی، جزئیاتی از سطح را ارائه کرده و می تواند غشای سلول را آزمایش کند. درنهایت، میکروسکوپ بازتابشی اطلاعاتی در خصوص حیات سلولی را نشان می دهد.

براساس گزارش گایانیوز، این دانشمندان این میکروسکوپ سه بعدی جدید را برای آزمایش میزان اثربخشی نانو داروهای جدید روی سلولهای سرطانی آزمایش کردند.

CAT همچنین به خاطر توانایی بالایی که در اندازه گیری ارتجاعی بودن غشای سلولی (نوعی نشانگر توموری) دارد می تواند در تشخیص سرطان نیز کاربرد داشته باشد. درحقیقت، میزان ارتجاعی بودن (خاصیت الاستیسیته) غشای سلولهای سالم و بیمار متفاوت است.