حمید صالحی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: این پانسمان بیولوژیك از 'پرده آمونیوم (پرده جفت) اشعه داده شده' ساخته شد.

وی با بیان اینکه این روش برای اولین باردر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار داشت: انواع دیگری از پانسمان های بیولوژیک سوختگی در جهان وجود دارد اما پانسمان ساخته شده جدید در کشوراستریلیزه تراز آنها است.

به گفته رییس بیمارستان مطهری، پانسمان بیولوژیک ساخته شده در کشور به روش علمی تری از انواع دیگر پانسمان های بیولوژیک در جهان، ساخته شده است.

صالحی گفت: این پانسمان بیولوژیك در محل برداشت پوست پیوندی در سوختگی قرار می گیرد و نتایج مطالعه استفاده از آن، نشان داده است كه استفاده از این نوع پانسمان، سرعت ترمیم محل زخم را بیشتر و درد بیمار را كمتر می كند.