به گزارش ایرنا به نقل از مركز لرزه نگاری كشوری موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران ، شبكه های لرزه نگاری وابسته به این مركز دیگر مشخصات این زمین لرزه را عرض شمالی ۵۰/۳۱و طول شرقی ۷۲/۵۶ به ثبت رسانده اند.

هنوز از خسارات مالی و جانی احتمالی این زمین لرزه گزارشی ارسال نشده است .