اهدای یک رأس فیل توسط یک هیأت هندی به رضا پهلوی (ولیعهد) در محوطه کاخ نیاوران

فرح دیبا در حال گرفتن یک کره الاغ در جشن هنر شیراز
محمدرضا پهلوی در کنار حیوانات