یکصدو شصت و هشتمین جلسه شورای شهر تهران فردا سه شنبه نهم مهر با قرائت نطقی ازسوی حسن خلیل آبادی عضو شورا آغاز خواهد شد.

اخبار اجتماعیادامه بررسی لایحه تعیین بهای بلیت بازدید از موزه نقشه تهران در دستور کار جلسه آتی شورا قرار دارد.

همچنین طرح  الزام شهرداری تهران به پیگیری از دولت برای تخصیص ردیف بودجه در ماده 88 برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به منظور تعمیم خدمات رایگان حمل و نقل عمومی و مراکز فرهنگی عمومی به جانبازان زیر 25 درصد، همه رزمندگان، آزدگان و همسران و فرزندان آنان بررسی می شود.

بررسی تعدادی از پرونده های پلاک ثبتی مرتبط با تعیین تکلیف باغ یا غیر باغ بودن نیز در دستور کار این جلسه شورا قرار دارد.

همچنین انتخاب دو نفر از اعضای شورا به عنوان عضو ناظر هیات مدیره شرکت آبفا موضوع مصوبه تأمین منابع مالی پروژه های توسعه و بازسازی شبکه های اّبرسانی اضطراری  و نیز انتخاب یه نفر کارشناس متخصص به عنوان نماینده شورا در کمیته فنی نور پردازی در این جلسه انجام خواهد شد.