کوکب موسوی در  مشهد مقدس اظهار داشت: بر‌اساس تصمیم‌گیری استانداری خراسان رضوی روز دوشنبه مشهد تعطیل است.

اخبار اجتماعی -وی بابیان اینکه برخی دستگاه‌ها در این باره استثناء شده‌اند و باید روز دوشنبه فعالیت داشته باشند‌، تصریح کرد: بخش‌نامه این موضوع تا قبل از پایان وقت اداری امروز به دستگاه‌های دولتی ارسال می‌شود.