گردن یک بچه زرافه شکار شده توسط شیر هنگام تلاش مادرش برای نجات جانش شکسته شد.