مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در نشست با معاونین برنامه ریزی حوزه خدمات شهری که با حضور اسلامی، مدیر کل برنامه ریزی و توسعه امور خدمات شهری، معاونین برنامه ریزی سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه این معاونت و دیگر مسوولین برگزار شد؛ بر ضرورت توجه به موضوعات درآمدی، تلاش برای کاهش هزینه ها و... تاکید کرد.

اخبار اجتماعی-وی گفت: در همین راستا توجه به موضوعات منتج به کاهش هزینه ها و افزایش درآمد و انضباط مالی باید سرلوحه تمامی فعالیتهای سازمان ها و شرکت های این معاونت باشد.

در ادامه این جلسه یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران پس از ارائه گزارشات سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه این معاونت، نقطه نظرات خود را در خصوص موضوعات درآمدی مطرح کرد.

گفتنی است؛ در این جلسه عملکرد اجرایی و اقدامات شاخص کلیه سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه این معاونت طی 2 سال اخیر به تفکیک مورد تحلیل و ارزیابی نهایی قرار گرفت.