عماد افروغ در گفت و گو با شفاف با توجه به فرار سیدن سال جدید گفت: اگر بخواهم به هموطنان عزیزم یک عیدی بدهم، فکر می کنم بهترین عیدی این عبارت باشد:

امام در صحیفه امام جلد ۱۵ یک عبارتی دارند که من فکر می کنم با این عبارت می توان بسیاری از موضلات را تحلیل کرد و به بسیاری از دست آوردهای بالقوه انقلاب اسلامی فعلیت بخشید و عبارت بدین شرح است:

" بی شک بالاترین و والا ترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک و میان تهی است اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش می کند و بالاخره در آن مستهلک می شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد استقلال و موجودیت هر جامعه از فرهنگ آن نشات می گیرد و ساده اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگی استقلال در ابعاد دیگر یا یکی از آنها امکان پذیر است. "
صحیفه امام جلد ۱۵ صحفه ۲۴۳