به گزارش افکارنیوز ،ماموران پليس مبارزه باموادمخدرشهرستان"سوادکوه"درپي کسب خبري مبني بر ورودوتوزيع موادمخدردرسطح اين شهر،موضوع را دردستورکارخودقراردادند.


این گزارش حاکی است، ماموران پس از چند روز کار اطلاعاتی و انجام تحقیقات پلیسی دریافتند، دو متهم به نام های " جعفر وصادق " دو برادر هستندکه با استفاده از یک دستگاه خودرواقدام به تهیه وتوزیع موادمخدر می کنند.


برپایه گزارش، ماموران با شناسائی متهمان و نحوه فعالیت آنان در اقدامی غافلگیرانه خودروی آنان حین تردد دریکی از محورها متوقف ودر بازرسی از خودرو موفق شدند، ۹ کیلوگرم حشیش مشتمل بر ۹بسته آماده فروش که بطرز ماهرانه ای در صندلی عقب خودرو جاسازی شده بود، را کشف و ضبط کردند.


گفتنی است، متهمان پس ازتشکبیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.